Archiv článků

17.09.2017 10:14

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců,...

—————

16.05.2016 08:07

Májová mše v Němčičkách

—————

03.04.2016 09:28

Kázání 2. neděle velikonoční C – 3.4.2016

Janovo evangelium 20,19-31   Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec...

—————

19.03.2016 00:00

Diecézní setkání mládeže 2016

Diecézní setkání mládeže 2016 (klikni na odkaz pro podrobnosti)

—————

13.03.2016 13:15

Kázání 5. neděle postní C – 13.3.2016

Janovo evangelium 8,1-11   Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: "Mistře, tato...

—————

07.03.2016 08:22

Kázání 4. neděle postní C – 6.3.2016

Lukášovo evangelium 15,1-3.11-32   Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi! " Pověděl jim tedy toto podobenství:   "Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: 'Otče, dej...

—————

28.02.2016 17:57

Kázání 3. neděle postní C – 28.2.2016

2. kniha Mojžíšova 3,1-8a.13-15   Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš...

—————

21.02.2016 21:37

Kázání 2. neděle postní C – 21.2.2016

Téma: Milosrdenství pomáhá dosáhnout cíle života člověka: oslava Boha a spása člověka.   Možná, že jsme dlouho zapomínali ukazovat cestu milosrdenství a žít ji. Pokušení požadovat vždy a jen spravedlnost na jedné straně vedlo k opomenutí, že spravedlnost je sice prvním nezbytným a...

—————

14.02.2016 00:00

Kázání 1. neděle postní C – 14.2.2016

Téma: Rok Milosrdenství, bula papeže Františka Misericordiae Vultus   Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je očividně shrnuto v tomto slově. Milosrdenství se stalo živým a viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském.   Kolik situací...

—————

04.02.2016 12:11

Kázání 4. neděle v mezidobí C – 31.1.2016

1. list Korinťanům 12,31-13,13   Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se...

—————