Historie

(z knihy 777 kostelů, klášterů, kaplí České republiky)

Mikulovice

V příjemném městečku, připomínaném v r.1314, se narodil spisovatelka R. Svobodová a malíř E. K. Liška.

Na výšině nad návsí stojí cenný kostel sv. Petra a Pavla, pozdně románský ze 3. čtrvrtiny 13. století s dochovanou apsidou a lodí s portálem. Asi ve 14. století byla loď prodloužena směrem k západu a doplněna o vstupní prostor s hranolovou věží. Do původního vzhledu zasáhla barokní přestavba kolem roku 1766, kdy do té doby plochostropá loď dostala křížové klenby, k jižní zdi gotické části lodi přizděny slepé arkády a celý kostel podstatně zvýšen. Původní okna byla zazděna a prolomena nová, v západním průčelí vznikl nový vchod, krytý předsíní se schodištěm do věže, na jižní straně přistavěna sakristie. Při opravách v letech 1979-80 byly odkryty původní fasády apsidy a románské části lodi, vystavěné z řádkového zdiva. V apsidě z vnějšku členěné lizénami, je v ose umístěné původní románské okno, další dvě jsou barokní. Dvě další, zpola zazděná okna románských tvarů jsou v severní části lodi. V jižní stěně lodi se dochoval původně pozdně románský ústupový portál s kamenným ostěním a hladkým tympánem bez reliéfní výzdoby.
 

Mikulovická fara je rozlehlý objekt s dlouhým průčelím z doby po roce 1622, upravený z bývalé rezidence zámku strahovských premonstrátů. Ve zdi hospodářské budovy u brány jsou druhotně zasazené pozdně renesanční náhrobníky. Podle místní tradice vedou od fary a kostela tajemné podzemní chodby, ústící pod starým domem vedle bývalého hostince "U Štočků". O jejich původu a účelu není nic známo.