Kázání k Roku Milosrdenství

Kázání 2. neděle velikonoční C – 3.4.2016

Janovo evangelium 20,19-31   Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec...
Celý článek

Kázání 5. neděle postní C – 13.3.2016

Janovo evangelium 8,1-11   Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: "Mistře, tato...
Celý článek

Kázání 4. neděle postní C – 6.3.2016

Lukášovo evangelium 15,1-3.11-32   Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi! " Pověděl jim tedy toto podobenství:   "Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: 'Otče, dej...
Celý článek

Kázání 3. neděle postní C – 28.2.2016

2. kniha Mojžíšova 3,1-8a.13-15   Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš...
Celý článek

Kázání 2. neděle postní C – 21.2.2016

Téma: Milosrdenství pomáhá dosáhnout cíle života člověka: oslava Boha a spása člověka.   Možná, že jsme dlouho zapomínali ukazovat cestu milosrdenství a žít ji. Pokušení požadovat vždy a jen spravedlnost na jedné straně vedlo k opomenutí, že spravedlnost je sice prvním nezbytným a...
Celý článek

Kázání 1. neděle postní C – 14.2.2016

Téma: Rok Milosrdenství, bula papeže Františka Misericordiae Vultus   Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je očividně shrnuto v tomto slově. Milosrdenství se stalo živým a viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském.   Kolik situací...
Celý článek

Kázání 4. neděle v mezidobí C – 31.1.2016

1. list Korinťanům 12,31-13,13   Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se...
Celý článek

Kázání 3. neděle v mezidobí C – 24.1.2016

Kniha proroka Nehemiáše 8,2-4a.5-6.8-10   Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a přede všemi, kdo byli schopni...
Celý článek

Kázání 2. neděle v mezidobí C – 17.1.2016

Kniha proroka Izaiáše 62,4-5   Nebudeš se již nazývat "Opuštěná" a tvá zem "Osamělá". Tvým jménem bude "Mé zalíbení je v ní" a jméno tvé země "V manželství daná", neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji...
Celý článek